Burgemeester kan/wil niet aan het Woo-verzoek voldoen!! Belangengroep gaat naar de Rechter. 

Gepubliceerd op 20 oktober 2023 om 10:26

Op 4 juli 2023 hebben wij als belangenroep Bovendwarsweg een zgn. Woo-verzoek ingediend (Wet open overheid). 

De Wet open overheid (Woo) regelt het recht op informatie over alles wat de overheid doet. 

Waarom Woo verzoek?

Wij hebben de gemeente verzocht om informatie en documenten te verstrekken rondom de locatie Bovendwarsweg 83. 

De reden dat wij dit verzoek bij het college hebben ingediend is dat Burgemeester Hazeloop in juni van dit jaar herhaaldelijk heeft aangegeven verrast te zijn over het het verzoek om medewerking te verlenen aan het vestigen van een AZC op de Bovendwarsweg.  

Als burger hebben wij doormiddel van de Wet open Overheid het recht om de gemeente te toetsen op besluiten die genomen worden. Zo hebben wij vraagtekens gezet of het verzoek van het COA echt als een verrassing kwam. 

Vragen die wij o.a. willen onderzoeken zijn bijvoorbeeld; Wanneer heeft de burgemeester voor het eerste formeel of informeel gesproken over een locatie voor een AZC? Wanneer is de locatie Bovendwarsweg genoemd als locatie? Op welk moment is er contact geweest met het COA? Maar ook vooral de vraag welke afspraken (deals) zijn gemaakt met omliggende gemeenten (Epe, Elburg, Heerde en Hattem) met betrekking tot opvang van asielzoekers?

Wij hebben dan ook bij de omliggende gemeente gevraagd naar deze documenten/informatie (middels een WOO-verzoek). 

 

Inmiddels heeft de Burgemeester een "draai" in de informatieverstrekking gemaakt en aangegeven dat er al wél eerder gesproken is over een AZC. Daarmee lijkt het erop dat van een verrassing geen sprake kan zijn geweest. 

 

Extra tijd om informatie aan te leveren

Zoals eerder aangegeven hebben wij op 4 juli van dit jaar een Woo-verzoek ingediend. De gemeente moet deze informatie binnen een wettelijke termijn opleveren. In dit geval zou de gemeente op 27 september jl. de stukken hebben moeten opleveren.

Ondank dat wij begrip hebben getoond voor de complexiteit van onze vraag en dat het veel werk is, zijn wij coulant geweest met de termijn en heeft de gemeente meer tijd gekregen om de document op te leveren.

Tot nu toe zijn er geen documenten opgeleverd (die onder Woo-verzoek vallen). De gemeente is daarmee ook in gebreke. 

Het roept alleen maar meer vragen op

Steeds meer vraagtekens komen bij ons boven, wil de Burgemeester de informatie wel aan ons overdragen? Is de burgemeester bang dat onderlinge afspraken/deals met omliggende gemeenten openbaar worden? Zijn er misschien toch afspraken gemaakt met het COA over de Bovendwarsweg? 

Wij zouden dit graag toetsen, maar de Burgemeester geeft ons niet de gelegenheid. 

 

Daarom zullen wij via de rechter de gemeente in gebreke stellen en de rechter vragen om de gemeente te verplichten om documenten en informatie alsnog op te leveren.