Waarom geen AZC?

 

Waarom is de locatie Bovendwarsweg 83 niet geschikt voor een groot AZC? Hieronder hebben we een aantal argumenten,  overwegingen en vragen geformuleerd om iedereen een goed beeld te geven. Maar we willen ook laten zien dat de bezorgdheid van de omwonende niet alleen onderbuik gevoelens zijn, maar dat er ook feitelijke argumenten zijn waarom een AZC op deze locatie onwenselijk is.

 

De omwonenden zijn niet tegen de opvang van oorlogsvluchtelingen in de gemeente Oldebroek. Op dit moment vangt de gemeente ca. 250 vluchtelingen uit Oekraïne op. 

 

Tijdelijke AZC?

De gemeente Oldebroek zegt dat het om “tijdelijke” opvang zou gaan. Normaal gesproken en in andere situaties gaat het een overeenkomst voor de periode van 10 jaar + 10 jaar. Is dit “tijdelijk”?. 

 

Getraumatiseerde oorlogsvluchtelingen opvangen direct onder het oefenterrein van Defensie!

Is de aangewezen locatie geschikt voor mensen die gevlucht zijn voor oorlog en geweld. Defensie oefent voortdurend met zwaar militair materieel. Klik hier om een indruk te krijgen wat de echte oorlogsvluchtelingen straks horen.

 

Is de Bovendwarsweg een geschikte locatie?

De vraag is of een AZC op de locatie moet worden gevestigd die het COA in gedachten heeft of dat daar beter geschikte locaties voor te vinden zijn. De locatie betreft een voormalig AZC, met destijds een capaciteit van 140. Deze opvang is sinds 2013 gesloten en wordt het gebouw niet meer gebruikt. Het gaat hier volgens het bestemmingsplan om een jeugdherberg met de bestemming “recreatie 4”. Het pand staat al jaren leeg en verkeert in slechte staat. Er is destijds een omgevingsvergunning en een gebruiksvergunning afgegeven en de vraag is wat daarvan de waarde is in de huidige situatie? De gebruiksvergunning is zgn. “bevroren”. Het lijkt ons goed te weten wat dat precies betekent. Kan deze “bevroren” vergunning zomaar worden gebruikt? Kunnen daar voorwaarden aan verbonden worden en zo ja welke?

Er zijn verschillende initiatieven geweest om elders in Nederland een AZC te openen. De meeste zijn ook inderdaad geopend maar sommige initiatieven zijn gestrand. De vraag is waarop deze initiatieven gestand zijn en wat kunnen wij daarvan leren?

 

Past een AZC in het bestemmingsplan?

Er wordt door de staatssecretaris gesproken over de opvang van (meer dan) 300 asielzoekers maar het exacte aantal is nog niet bekend. De proportionaliteit dwz de verhouding inwoners versus asielzoekers is ver te zoeken. Oldebroek is een kleine gemeente. Het Bestemmingsplan zal ruimte moeten bieden om AZC- locatie te openen. Wij denken als omwonende dat er genoeg argumenten zijn om bezwaar te maken. 

 

Wordt door de gemeente Natura 2000 gerespecteerd?

Particulieren en bedrijven moeten zich aan strenge eisen voldoen om binnen of in de buurt van natura 2000 gebied te kunnen slopen, bouwen of verbouwen. Het betreffende terrein ligt ingesloten in het Natura 2000 gebied waarvan de bebouwing binnen een precies beschreven bouwvlak is uitgezonderd van de bestemming Natura 2000. De aanpalende omgeving is ook Natura 2000 gebied. In deze omgeving komen diverse beschermde vogelsoorten voor w.o. de zwarte specht. Ook bijzondere dieren w.o. de das, de boommarter, bunzing, eekhoorn en haas zijn thuis in deze omgeving. De vraag is of er op basis van wet- en regelgeving rond Natura 2000 renovatie of sloop en nieuwbouw op deze locatie kan/mag worden gepleegd. Ook gemeente en COA moeten zich aan de regels houden in de ogen van de bewoners.

 

Is een dicht bebost gebied brandveilig?

Het betreffende terrein ligt in een bosrijke omgeving die zeer gevoelig is voor brand. We hebben in de omgeving grote bosbranden gehad die tot traumatische ervaringen hebben geleid. Recentelijk zijn er ook twee kleinere bosbranden geweest. De vraag is of met de komst van 300 asielzoekers het risico op brandgevaar niet onnodig wordt verhoogd, temeer omdat dit terrein zo moeilijk te beheersen is. 

 

Overlast en criminaliteit

Een essentieel punt van aandacht is de veiligheid van de omwonenden en de leefomgeving. Wij willen geen Spoor 2 bewoners of andere kansarme asielzoekers uit veilige landen. In anders AZC wordt regelmatig de directe omgeving onveilig gemaakt door bewoners vanuit het AZC. Intimidatie, bedreiging, diefstal, samenscholing van jongeren, lastigvallen van vrouwen en meisjes, geweld en dergelijken komen bij alle AZC’s frequent voor. Dit is geen risico, maar een directe bedreiging voor bewoners!

Bij het vorige gebruik van de locatie als AZC hebben zich herhaaldelijk incidenten voorgedaan waaronder vecht en steekpartijen waarvan 1 met dodelijke afloop. Daar komt bij dat deze locatie in de periferie ligt en de politie vanuit Nunspeet moet komen en dus niet snel ter plaatste kan zijn. Ook staan er diverse eigendomswoningen pal naast het terrein.  De vraag is of overlast überhaupt te voorkomen is en of dat gegeven juridische aanknopingspunten biedt om bezwaar te maken. Daar komt bij dat dit AZC midden in het bos ligt en dus per definitie al meer dan gemiddeld moeilijk te beheersen is. Bij komst van dit AZC moeten dus nieuwe, mitigerende maatregelen worden genomen om overlast te voorkomen. 

 

De consequenties voor ondernemers/middenstand

Naast de veiligheid van de omwonenden is er ook overlast in de omliggende winkelgebieden. Deze waren er ook tijdens de vorige AZC periode. 

 

Belasting op openbaar vervoer (station in 't Harde)

 Ook zien we bij andere AZC’s dat het openbaar vervoer worden geterroriseerd door groepjes asielzoekers. Op treinen moet extra personeel worden ingezet om de reizigers te beschermen en zwartrijden te bestrijden. Dit probleem zal zich hier ook voordoen (waarom zou dit een uitzondering zijn?).

 

AZC geeft toename aan van verkeer, is de Bovendwarsweg daar op berekend?

De AZC zal zeker een aantrekkende werking hebben op verkeer in de vorm van auto’s, fietsen van AZC bewoners, wandelaars uit het AZC  die naar t Harde zullen lopen. De infrastructuur naast het voorgenomen AZC is niet geschikt voor grote wandelstromen of extra fietsstromen. Er is een smal fietspad. Er is geen voetpad. De autoweg is bovendien erg druk met auto/vrachtverkeer naar het Grof vuil depot. De vraag is of de infrastructuur kan worden aangepast, want er is geen uitbreidingsruimte, tenzij er vele bomen worden gekapt.

 

De woningen zullen in prijs dalen?

De woningen die in de directe omgeving liggen, zullen na de opening van het AZC niet of lastig en tegen veel lagere prijzen dan de huidige waarde kunnen worden verkocht. Er is onderzoek beschikbaar waaruit blijkt dat het openen van een AZC tot aanzienlijke waardedalingen van woningen in de directe omgeving van het AZC leidt. 

 

Er is gebrek aan parkeergelegenheid op het terrein.

Volgens het geldende bestemmingsplan voor de locatie waar het AZC zou moeten komen is een parkeerregeling van toepassing waarbij alle auto’s en andere vervoersmiddelen op eigen terrein moeten worden geparkeerd. Er moet dus op eigen terrein voldoende parkeerruimte zijn die binnen het bestemmingsplan en binnen de Natura 2000 contouren moet worden ingericht. De vraag is of dit binnen het bestemmingsplan kan.

 

Er moeten juridische kosten gemaakt worden door omwonende om te procederen.

De bewoners van de Bovendwarsweg en Ottenweg moeten geheel ongevraagd (aanzienlijke) kosten maken om juridische zekerheid te hebben over hun rechtspositie en het voorkomen van problemen.

 

Tot slot

De vraag is of er nog meer aspecten te benoemen zijn op basis waarvan de komst van dit grootschalige AZC tegen kan worden gehouden. De daaraan gerelateerde vraag is: is het vestigen van een AZC op deze locatie tegen te houden?

 

We hebben een aantal argumenten benoemd waarvan we van mening zijn dat de gemeente en het COA onze bezwaren niet kunnen negeren! Uiteraard zijn er nog veel meer argumenten, maar we houden ook rekening met eventueel toekomstige juridisch processen en zullen niet al ons 'kruid verschieten'.