Dieptepunt bereikt in Lokale Politiek : Oldebroek

Gepubliceerd op 29 september 2023 om 16:45

"Dieptepunt in Lokale Politiek: Persoonlijke Aanvallen Overschaduwen Inhoudelijk Debat

Het recente raadsdebat in Oldebroek, als reactie op de interpellatievragen van Tom de Nooijer namens CVO en Ton Heddema namens ABO, heeft helaas een dieptepunt bereikt in de lokale politiek. In plaats van een constructieve discussie over de inhoudelijke kwesties waar het interpellatiedebat over had moeten gaan, werden de debatten overheerst door persoonlijke aanvallen en afleidingsmanoeuvres.

 

Transparant en juiste informatie

De kern van de zaak draaide om de vraag of het college terecht de indruk had gewekt dat ze met de rug tegen de muur stonden na ontvangst van de brief van het COA betreffende de mogelijke vestiging van een AZC aan de Bovendwarsweg 83. Ook stond ter discussie of het raadsbesluit van 29 juni was gebaseerd op volledige en juiste informatie. Dit zijn vragen van groot belang voor de inwoners van Oldebroek en de transparantie van het lokale bestuur.

 

Bewoners van Oldebroek blijven met prangende vragen zitten waar tot op heden niemand bevredigende antwoorden op heeft gegeven. Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) heeft de locatie aan de Bovendwarsweg 83 als "zeer geschikt" bestempeld voor de vestiging van een AZC. Tijdens een gesprek met burgemeester Haseloop op 5 september ontvingen de bewoners echter geen duidelijk antwoord op de vraag waarom deze locatie als zodanig wordt beschouwd.

Verre van geschikte locatie

Vanuit een objectief oogpunt beschouwd vinden inwoners van Oldebroek en ’t Harde deze locatie verre van geschikt; het lijkt niets meer dan een aangeboden plek zonder rekening te houden met lokale omstandigheden. De basisregel zou altijd moeten zijn dat er grondig wordt onderzocht of een bepaalde locatie geschikt is voor het beoogde doel. Dit simpele principe lijkt hier echter over het hoofd te worden gezien.

 

Geen inhoudelijk debat

Helaas koos de coalitie ervoor om de discussie te vertroebelen met interpretatieverschillen over het woord 'misleidend'. In plaats van deze kwesties serieus te behandelen, dwaalden de coalitieleden af naar semantische twistpunten, waarbij een jurist ter plaatse de nodige verheldering had kunnen bieden. Het resultaat was een gebrek aan inhoudelijk debat en een overdaad aan afleiding.

Weinig vooruitgang geboekt afgelopen maanden

Opmerkelijk is dat het college een positief standpunt heeft ingenomen ten aanzien van het COA, met de bedoeling om zo invloed te kunnen uitoefenen op de besluitvorming. Toch zijn we nu al drie maanden verder, en er lijkt weinig tot geen voortgang te zijn geboekt in het verkrijgen van essentiële informatie. Dit roept de vraag op hoe serieus het college haar voornemen neemt om actief mee te beslissen.

Deze situatie is niet alleen onbegrijpelijk, maar komt ook over als onbehoorlijk bestuur. Bewoners zijn buitengewoon gefrustreerd over het gebrek aan transparantie en betrokkenheid bij dit proces. Het is van groot belang dat de lokale autoriteiten een stap terugzetten en serieus luisteren naar de zorgen en vragen van de gemeenschap voordat er verdere stappen worden ondernomen.

 

Het dieptepunt werd bereikt toen de motie voor een participatietraject werd verworpen. Dit betekent dat de inwoners niet zullen worden betrokken bij de besluitvorming, ondanks hun duidelijke wens.

Communicatie met omwonenden minder belangrijk

Het fundamentele verschil van inzicht tussen het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) en de gemeenteraad, met name de oppositie, is dat B&W zich voornamelijk laat leiden door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en het belang van communicatie met de omwonenden als minder relevant beschouwt. Aan de andere kant is de oppositie van mening dat er al lang geleden een constructieve dialoog had moeten plaatsvinden tussen de gemeente en zowel de omwonenden als de bredere gemeenschap.

Specifiek beleid

B&W en hun medestanders lijken het niet noodzakelijk te achten om een specifiek beleid te ontwikkelen met betrekking tot de opvang van asielzoekers. Dit wordt gezien als een essentieel aspect van goed bestuur door de oppositie.

 

In plaats van een leidende rol te spelen in het ontwikkelen van een duidelijk beleid en het actief betrekken van de gemeenschap, lijkt B&W eerder een passieve rol te spelen. Dit is een punt van aanzienlijke zorg, aangezien er behoefte is aan een actief en proactief bestuur om de belangen van de gemeenschap adequaat te behartigen. Het is belangrijk dat er een constructieve dialoog tot stand komt tussen alle belanghebbenden om tot weloverwogen beslissingen te komen die in lijn zijn met de behoeften en verwachtingen van de inwoners.

 

Onprofessioneel gedrag en gebrek aan respect van fractievoorzitters van CU en CDA

Wat betreft het gedrag tijdens het recente raadsdebat, moeten we erkennen dat sommige betrokken partijen zich schuldig hebben gemaakt aan volledig op de persoon spelen en het gebruik van valse redeneringen om de tegenpartij in diskrediet te brengen. Hierbij viel vooral de burgemeester en de fractievoorzitters van CU en CDA op door hun onprofessionele gedrag en gebrek aan respect voor de democratische waarden.

 

Deze teleurstellende vertoning doet geen recht aan de inwoners van Oldebroek, die verdienen dat hun gekozen vertegenwoordigers zich inzetten voor het algemeen belang en constructieve debatten voeren. Het is nu aan de lokale politiek om zich te herpakken en terug te keren naar een niveau van respectvolle en inhoudelijke discussies. Oldebroek verdient beter dan dit!

"Oldebroek Verdient Beter: Laten We Samen Voor Verandering Gaan!"

Laten we ons niet laten ontmoedigen door deze teleurstelling. Als inwoners van Oldebroek hebben we de kracht om verandering te bewerkstelligen en een gemeenschap te creëren waarin openheid, transparantie en betrokkenheid de norm zijn. Samen kunnen we de toekomst van Oldebroek vormgeven. Kom op voor wat juist is en laat je stem horen!

 

Klik op de foto om het hele Interpellatiedebat te bekijken!

2023-09-29 Persbericht Dieptepunt in Lokale Politiek
PDF – 1,0 MB 80 downloads